Tillkännagivande av justerat protokoll

Tillkännagivande av justerat protokoll

Tillkännagivande av protokoll, SFS nr: 2017:725, 8 kap.

12§ Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket.


Anslagsbevis

Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionens protokoll 2021-11-16, §§ 57 – 59
Datum för anslags uppsättande
2021-11-25
Datum för anslags nedtagande
2021-12-17

Protokollet som pdf nedan
ÖKFDir20211116

Sammanträdesdatum
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-29, §§ 40 – 46
Datum för anslags uppsättande
2021-11-12
Datum för anslags nedtagande
2021-12-06

Protokollet som pdf nedan
ÖKFAu20211029