Tillkännagivande av justerat protokoll

Tillkännagivande av justerat protokoll

Tillkännagivande av protokoll, SFS nr: 2017:725, 8 kap.

12§ Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket.


Anslagsbevis

Förbundsdirektionen
Sammanträdesprotokoll 2021-05-21

Paragrafer: 15 – 33
Datum för anslags uppsättande: 2021-06-03
Datum för anslags nedtagande: 2021-06-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Mörbylånga

Protokollet som pdf nedan
ÖKFDir20210521